Nghiên cứu Khoa học

05/08/2014 16:27 GMT+7

 

Đề tài nghiên cứu Khoa học cấp Bộ:

1. “Xác định mục tiêu đào tạo, xây dựng chương trình nội dung đào tạo, bồi dưỡng” - Năm 1991.

2. Đổi mới nội dung chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý theo Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI - Năm 1992.

3. “Xây dựng và hoàn thiện hệ thống chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý và công chức Nhà nước ngành GTVT” - Năm 1999

4. “Xây dựng tiêu chuẩn viên chức Văn phòng các doanh nghiệp GTVT theo QĐ 90/TTg của Chính phủ trong lĩnh vực cơ khí và XD GTVT”- Năm 2002.

5. Tham gia Đề tài trọng điểm cấp Bộ “Phát triển nguồn nhân lực ngành GTVT” - Năm 2003.

6. “Nghiên cứu xây dựng cơ cấu, tiêu chuẩn và các giải pháp đào tạo, bồi dưỡng tuyển chọn cán bộ chủ chốt ngành GTVT” - Năm 2004.

7. “Nghiên cứu hệ thống đào tạo và giải pháp nâng cao hiệu quả công tác xã hội hóa trong đào tạo ngành GTVT giai đoạn 2006 – 2020”. Năm 2006

8. “Nghiên cứu hoàn thiện Chương trình đào tạo Thanh tra giao thông”- Năm 2006.

9. “Nâng cao năng lực quản lý của đội ngũ cán bộ ngành GTVT bằng các giải pháp đào tạo bồi dưỡng”- Năm 2008.

          10. “Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt ngành GTVT trong giai đoạn hiện nay”- Năm 2011.

          11. “Nghiên cứu lựa chọn giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về GTVT ”- Năm 2011.

          12. “Nghiên cứu phương pháp xây dựng pháp điển về GTVT nhằm nâng cao hiệu quả áp dụng và minh bạch hóa hệ thống pháp luật”- Năm 2013.

          + Xây dựng mới 38 chương trình đào tạo, bồi dưỡng được tổ chức thực hiện trong nhiều năm.

+ Đề tài NCKH cấp Cục             : 01 đề tài.

+ Đề tài NCKH cấp Trường       : 35 đề tài.

+ Đề tài NCKH cấp Khoa          : 53 đề tài

+ Sáng kiến cải tiến                    : 21 Sáng kiến.