Chủ nhật, 22/4/2018 Chuyên mục  >  Đào tạo  > Đối tượng đào tạo, bồi dưỡng
  • Trường Cán bộ quản lý GTVT kỷ niệm 35 năm thành lập Trường và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Ba

Đối tượng đào tạo bồi dưỡng

24/07/2010 16:27 GMT+7

1. Đào tạo cán bộ, công chức và viên chức ngành Giao thông vận tải theo phân cấp trong hệ thống đào tạo cán bộ, công chức và viên chức, gồm:      

a. Đào tạo, bồi dưỡng để thi tuyển cán bộ, công chức và viên chức ngành Giao thông vận tải.      

b. Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức ngành Giao thông vận tải để nâng ngạch hoặc bổ nhiệm vào các chức vụ lãnh đạo.      

c. Đào tạo tiền công vụ; bồi dưỡng, bổ túc, tập huấn nâng cao kiến thức về quản lý hành chính nhà nước, quản lý kinh tế, pháp luật có liên quan đến chuyên môn, nghiệp vụ của công chức, viên chức phù hợp với yêu cầu quản lý và phạm vi trách nhiệm được giao.      

2. Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực về chính trị, ngoại ngữ, tin học cho cán bộ, công chức, viên chức ngành Giao thông vận tải theo phân cấp trong hệ thống đào tạo cán bộ, công chức, viên chức hiện hành.      

3. Đào tạo, bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước về kinh tế, quản trị kinh doanh cho các cán bộ làm công tác quản lý và điều hành doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế hoạt động trong lĩnh vực giao thông vận tải.      

4. Tổ chức đào tạo trung cấp lý luận chính trị; phối hợp với Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh để đào tạo, bồi dưỡng cử nhân và cao cấp lý luận chính trị, quản lý hành chính theo tiêu chuẩn quốc gia. Phối hợp với các tổ chức đào tạo trong nước và nước ngoài để đào tạo nguồn nhân lực ngành Giao thông vận tải.    

 5. Nghiên cứu và hợp tác nghiên cứu với các tổ chức trong nước và nước ngoài về khoa học quản lý ngành Giao thông vận tải, khoa học đào tạo cán bộ quản lý trong sự nghiệp đổi mới, đáp ứng tình hình, nhiệm vụ phát triển của ngành Giao thông vận tải.